Jdi na obsah Jdi na menu
 


Počátky tenisu v Dobřanech jsou úzce spojeny se  založením Zemského ústavu pro choromyslné (dnešní Psychiatrická léčebna) koncem 80. let 19. století. Již od r. 1925 je možné sledovat herní aktivity personálu léčebny na dvou betonových a jednom písčitém dvorci. p1010007.jpg

Od druhé poloviny 50. let začíná využívat kurty i dobřanská veřejnost, a to skupina mladíků (Kreuzman, Strohmaier, Melichar a další), vedená p. Kolovratníkem. Jejich soustavná sportovní činnost a myšlenka na její uspořádání do organizované podoby vedla k založení tenisového oddílu v roce 1964 a ustavení družstva mužů, které se pravidelně zúčastňovalo všech přeborů a turnajů, pořádaných OV ČSTV Plzeň-jih . Prvním předsedou oddílu byl zvolen Václav Kolovrátník, zastávající současně i funkci trenéra, odpovědnost za finance byla svěřena Josefu Kreuzmanovi a správcem kurtů byl ustaven Antonín Strohmaier.

p1010043.jpgDalší rozvoj tenisového oddílu byl omezován jak pronajímatelem tenisových kurtů , a to v podobě nezájmu o rozšiřování herních ploch, tak i nedostatečnými zdroji finančních prostředků pro zvyšování technického zabezpečení oddílu, negativní vliv měla i skutečnost, že uvedené osoby nebyli kmenovými zaměstnanci léčebny.

 Uvedené okolnosti vedly funkcionáře TJ Baník Dobřany k souhlasnému rozhodnutí o přenesení herních aktivit oddílu na plochu bývalého zimního stadionu , nacházejícího se v dnešním sportovním areálu „Džungle“ blízko Psychiatrické léčebny. V letech 1976 – 1978 na základě osobní iniciativy p. Kolovratníka a významné metodické a finanční podpory nově založené tenisové sekce OV ČSTV Plzeň – jih byly vybudovány 3 tenisové kurty, které již tehdy plně vyhovovaly hernímu i soutěžnímu řádu tenisu. Rozšiřující se členská základna oddílu pak vyvolala potřebu vybudování čtvrtého kurtu, ke kterému došlo na přelomu 70. a 80. let a jehož komplexní rekonstrukce byla dokončena na jaře roku 2003.

p1010128.jpgNově vybudované kurty, zlepšující se materiálně-technické vybavení, širší propagace tenisu i významné mezinárodní úspěchy (bývalých) československých tenistů přilákaly nové zájemce o tento druh sportu, kteří vytvořily základ pro ustavení 3 družstev dospělých ( jednoho pro mistrovské soutěže a dvou pro nemistrovskou soutěž „Davis cup“), 2 dorosteneckých družstev a 3 družstev žactva.

Získané zkušenosti a organizační schopnosti byly využity při aktivní účasti v prázdninové tenisové soutěži pro mladší a starší žactvo a dorost GRAND PRIX, jehož první ročník se uskutečnil již v roce 1976. Tato soutěž, organizovaná původně OV ČSTV Plzeň-jih, přerostla v celostátní turnaj kategorie B s účastí až 1200 hráčů z 85 oddílů z celé ČR a přinesla významný úspěch i domácímu oddílu – v kategorii staršího žactva získal v roce 1988 Michal Fait nejvyšší ocenění.

Od konce 80. let je možné sledovat útlum činnosti tenisového oddílu, projevující se zejména klesajícím počtem jeho členů. Subjektivní důvody (stěhování, studium, základní vojenská služba, úbytek volného času) i důvody generační byly v 1. polovině 90. let vystřídány důvody objektivními ( transformace ekonomiky, výrazný úbytek finančních prostředků OV ČSTV Plzeň-jih pro činnost sportovních - a tím i tenisových - oddílů a hledání nových zdrojů, snižující se počty funkcionářů, nevyjasněné vazby mezi tělovýchovnými jednotami a okresními svazy, diskuse kolem vlastnictví majetku tělovýchovných jednot i klesající zájem zastupitelů města o činnost tenisového oddílu ).
 
 K zásadnímu oživení sportovní činnosti oddílu, zlepšování jeho materiálně-technického vybavení i sociálního zázemí dochází od konce 90. let. Nově příchozím členům tenisového oddílu pod vedením p. Zdeňka Bláhy se daří získat další významný zdroj finančních prostředků, a to v podobě sponzorských příspěvků a darů. Výsledkem realizace jejich plánů, podporovaných dalšími nadšenci (nejen z tenisového oddílu) je vybudování nového odvodňovacího systému, oprava inženýrských sítí, nové elektroinstalační rozvody, oprava oplocení, modernizace sociálního zázemí pro hráče ( WC, sprchy, šatna ), pokrytí hlavní komunikace ve sportovním areálu zámkovou dlažbou i komplexní rekonstrukce čtvrtého kurtu (určeného především pro mladou generaci). Pro umocnění příjemné pohody i relaxaci členů klubu a návštěvníků sportovního areálu je pak osazena keramická fontánka i postaveno kryté posezení v podobě altánu, kde je možné nabídnout nápoje, občerstvení i různé speciality ze zahradního grilu s udírnou i nově dokončeného baru s kuchyní.

Od října 2004 do května 2005 proběhla komplexní rekonstrukce herních ploch 3 kurtů, vybudovaných v letech 1976-1978.

 Byl vybudován účinnější systém drenáží a sběrných jímek a uložena nová podkladová vrstva škváry. Odvod nadbytečného množství vody z povrchu hřišť a současně zlepšení vlhkosti povrchu kurtů zajišťuje speciální podantuková směsná vrstva, tzv. Siberka.

Pro umělé zavlažování byla vykopána a vyskružena studna jako samostatný zásobník, ze kterého je voda přiváděna podzemní vodoinstalační sítí na herní plochu kurtů pomocí elektronicky či mechanicky ovladatelných rozprašovacích trysek. Zkrácení časové náročnosti i snížení materiálových nákladů na přípravu i během hry umožňují nové umělohmotné pásy, vymezující herní plochu kurtů a nahrazující klasické vapenné čáry.